Medezeggenschapsraad (MR)

De IKC Raad

Evenals alle andere scholen in Nederland heeft Kindcentrum Trianova een Medezeggenschapsraad (MR). Dit is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Onderwijs. De MR bestaat uit zowel ouders als leerkrachten van de school. De MR kan invloed uitoefenen op de gang van zaken binnen de school, door mee te denken over beleid en beheer. Onderwerpen in dit kader zijn bijvoorbeeld: de indeling van de groepen, de besteding van gelden, arbeidsomstandigheden en personele ontwikkelingen. De MR wordt geïnformeerd over voorgenomen besluiten van de directie en kan hierover adviseren en eventueel instemming geven. Daarnaast kan de MR zelf relevante onderwerpen aan de orde stellen, die voor de school en de kinderen van belang zijn. Kortom: de leden van de MR hebben de gelegenheid mee te denken en hun mening te geven over wat er op school gebeurt. 


Huidige Medezeggenschapsraad

De MR van Kindcentrum Trianova bestaat uit zes leden. In de MR zitten drie personeelsleden (de personeelsgeleding) en drie ouders (de oudergeleding). Personeelsleden en ouders worden gekozen door de groep die zij vertegenwoordigen. Ieder MR-lid heeft zitting voor een periode van twee jaar en kan zich na afloop van een zittingsperiode herkiesbaar stellen

Vergaderingen

De MR vergadert jaarlijks vijf keer. Via berichtgeving op het ouderportaal Klasbord informeren we u over belangrijke punten, besproken in de MR. Wanneer u als ouder onderwerpen heeft waar u ideeën of zorgen over heeft, dan kunt u deze op de agenda laten plaatsen. Hiervoor kunt u rechtstreeks contact zoeken met één van de MR leden of door een mail te sturen: mr.trianova@proloog.nl. Na de eerstvolgende vergadering ontvangt u een terugkoppeling van uw ingebrachte punt.

GMR

Naast de MR is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR houdt zich bezig met het bovenschoolse beleid van Proloog, de scholenkoepel voor openbaar basisonderwijs in de gemeente Leeuwarden.
 

MR Leden

De MR van onze school bestaat uit drie teamleden en drie ouders. De directeur is adviserend lid.

Hieronder verschijnen binnenkort foto's van onze MR

Ouders

Voornaam Achternaam
Functie
Aanwezigheid
Nog meer info
Voornaam Achternaam
Functie
Aanwezigheid
Nog meer info
Voornaam Achternaam
Functie
Aanwezigheid
Nog meer info
Voornaam Achternaam
Functie
Aanwezigheid
Nog meer info

Medewerkers

Voornaam Achternaam
Functie
Aanwezigheid
Nog meer info
Voornaam Achternaam
Functie
Aanwezigheid
Nog meer info
Voornaam Achternaam
Functie
Aanwezigheid
Nog meer info
Voornaam Achternaam
Functie
Aanwezigheid
Nog meer info

Dagopvang 0-4 jaar

We hebben twee groepen op ons kinderdagverblijf. De groep van 0-2 jaar heet 'de rupsjes' en de groep 2-4 jaar noemen we 'de vlinders'. We werken met de methode Uk & Puk genoemd. De kinderen ontdekken en leren hierdoor veel nieuwe dingen. De opvang wordt gegeven door pedagogisch medewerkers van stichting kinderopvang Friesland.
Meer informatie

Speelleergroep 2-4 jaar

Uw peuter is van harte welkom op de speelleergroep. Wij werken met het programma Uk& Puk, die aansluit bij de methode Schatkist van groep 1 en 2. Zo maken kinderen makkelijk de overstap naar de basisschool. Thema's, activiteiten en uitgangspunten zijn herkenbaar.
Meer informatie

Openbare basisschool 4-13 jaar

Wij vinden het belangrijk dat iedere leerling, wanneer hij/zij ons kindcentrum verlaat, een goed en verrijkend lesprogramma heeft kunnen volgen als fundament voor het vervolgonderwijs. Door middel van een uniek lesaanbod binnen ons IKC, denk hierbij aan archeologie, sterrenkunde, toneel, sport en muziek, kunnen kinderen hun eigen talenten en ontwikkelen.
Meer informatie

Buitenschoolse opvang 4-13 jaar

Kinderen kunnen vanaf 7.00 uur naar de vso gebracht worden. Er is eventueel tijd om te ontbijten. Ze worden op tijd naar de klas gebracht. Na 14.00 uur kunnen kinderen terecht bij de bso. Kinderen zijn vrij in wat ze willen doen; er worden leuke activiteiten aangeboden en er is veel om mee te spelen! Ook is de bso in de vakanties en tijdens studiedagen de gehele dag geopend.
Meer informatie