Zorg en kwaliteit

Het Kindcentrum staat voor een zo breed mogelijk pakket van maatregelen, op school- en groepsniveau, waarbij ons een zo intensief mogelijke zorg voor het individuele kind voor ogen staat. Individuele behoeften en wensen van kinderen zijn uitgangspunt voor onze zorg. Met de verschillen tussen kinderen wordt rekening gehouden in ons onderwijsaanbod.

Ons doel is om kinderen met een speciale zorg een plek te geven en laten houden binnen ons instituut. Wij proberen daarom steeds een balans te vinden tussen de hulpvraag van het kind en de mogelijkheden van de school. In enkele gevallen zal de conclusie moeten zijn dat de school niet in staat is aan de specifieke behoefte van het kind te voldoen.

Aspecten die meespelen zijn:

  •  Pedagogische aanpak
  •  Organisatie binnen school en groep
  •  Didactische aanpak
  •  Rol van de ouders
  •  Veiligheid van de groep
  •  Externe ondersteuning
  •  Groepsgrootte en aantal zorgleerlingen

Deze zaken zijn ook van belang bij de toelating van een zorg leerling (bijvoorbeeld leerlingen met een rugzakje of een handicap). De zorg wordt voornamelijk in de groep gerealiseerd. Het zelfstandig werken biedt de leerkracht mogelijkheden om extra aandacht te geven aan individuele leerlingen. Slechts in een enkel geval kan hulp buiten de groep worden gerealiseerd.

Onderwijs op maat!

Kindcentrum Trianova is een organisatie die aldoor in ontwikkeling is. Middels het PDCA-cyclus (plan-do-check-act) blijven we ons onderwijs nauwkeurig volgen om onze aanpak af te kunnen stemmen op de onderwijsbehoeftes van ieder kind.We gebruiken hiervoor de lesgebonden methodes en de onafhankelijke Cito toetsen, maar ook de groepsobservaties door directie, intern begeleider en overige specialisten dragen een steentje bij aan de optimalisering van ons onderwijs.

Jaarlijks worden er studiemomenten georganiseerd waarbij ieder personeelslid de mogelijkheid krijgt zich bij te scholen of zich nog meer te verdiepen in de innovaties binnen het onderwijs. Ook de gezamenlijke scholingsmomenten (onderwijs en opvang) houden ons scherp en zorgen voor een doorgaande lijn in handelen.

Een verrijkend lesprogramma

Leerlingen die meer uitgedaagd kunnen worden qua lesstof en meer verrijking wensen, krijgen naast het reguliere lesprogramma de mogelijkheid om deel te nemen aan lessen programmeren. Deze lessen worden in een kleinere groep buiten de reguliere groep gegeven.

Dagopvang 0-4 jaar

We hebben twee groepen op ons kinderdagverblijf. De groep van 0-2 jaar heet 'de rupsjes' en de groep 2-4 jaar noemen we 'de vlinders'. We werken met de methode Uk & Puk genoemd. De kinderen ontdekken en leren hierdoor veel nieuwe dingen. De opvang wordt gegeven door pedagogisch medewerkers van stichting kinderopvang Friesland.
Meer informatie

Speelleergroep 2-4 jaar

Uw peuter is van harte welkom op de speelleergroep. Wij werken met het programma Uk& Puk, die aansluit bij de methode Schatkist van groep 1 en 2. Zo maken kinderen makkelijk de overstap naar de basisschool. Thema's, activiteiten en uitgangspunten zijn herkenbaar.
Meer informatie

Openbare basisschool 4-13 jaar

Wij vinden het belangrijk dat iedere leerling, wanneer hij/zij ons kindcentrum verlaat, een goed en verrijkend lesprogramma heeft kunnen volgen als fundament voor het vervolgonderwijs. Door middel van een uniek lesaanbod binnen ons IKC, denk hierbij aan archeologie, sterrenkunde, toneel, sport en muziek, kunnen kinderen hun eigen talenten en ontwikkelen.
Meer informatie

Buitenschoolse opvang 4-13 jaar

Kinderen kunnen vanaf 7.00 uur naar de vso gebracht worden. Er is eventueel tijd om te ontbijten. Ze worden op tijd naar de klas gebracht. Na 14.00 uur kunnen kinderen terecht bij de bso. Kinderen zijn vrij in wat ze willen doen; er worden leuke activiteiten aangeboden en er is veel om mee te spelen! Ook is de bso in de vakanties en tijdens studiedagen de gehele dag geopend.
Meer informatie