MENUZOEKEN
Onderwijs

Zorg op Kindcentrum Trianova

Het Kindcentrum staat voor een zo breed mogelijk pakket van maatregelen, op school- en groepsniveau, waarbij ons een zo intensief mogelijke zorg voor het individuele kind voor ogen staat. Individuele behoeften en wensen van kinderen zijn uitgangspunt voor onze zorg. Met de verschillen tussen kinderen wordt rekening gehouden in ons onderwijsaanbod.

Ons doel is om kinderen met een speciale zorg een plek te geven en laten houden binnen ons instituut. Wij proberen daarom steeds een balans te vinden tussen de hulpvraag van het kind en de mogelijkheden van de school. In enkele gevallen zal de conclusie moeten zijn dat de school niet in staat is aan de specifieke behoefte van het kind te voldoen.

Aspecten die meespelen zijn:
 Pedagogische aanpak
 Organisatie binnen school en groep
 Didactische aanpak
 Rol van de ouders
 Veiligheid van de groep
 Externe ondersteuning
 Groepsgrootte en aantal zorgleerlingen

Deze zaken zijn ook van belang bij de toelating van een zorg leerling (bijvoorbeeld leerlingen met een rugzakje of een handicap). De zorg wordt voornamelijk in de groep gerealiseerd. Het zelfstandig werken biedt de leerkracht mogelijkheden om extra aandacht te geven aan individuele leerlingen. Slechts in een enkel geval kan hulp buiten de groep worden gerealiseerd.

Onderwijs op maat!

Kindcentrum Trianova is een organisatie die aldoor in ontwikkeling is. Middels het PDCA-cyclus (plan-do-check-act) blijven we ons onderwijs nauwkeurig volgen om onze aanpak af te kunnen stemmen op de onderwijsbehoeftes van ieder kind.We gebruiken hiervoor de lesgebonden methodes en de onafhankelijke Cito toetsen, maar ook de groepsobservaties door directie, intern begeleider en overige specialisten dragen een steentje bij aan de optimalisering van ons onderwijs.
Jaarlijks worden er studiemomenten georganiseerd waarbij ieder personeelslid de mogelijkheid krijgt zich bij te scholen of zich nog meer te verdiepen in de innovaties binnen het onderwijs. Ook de gezamenlijke scholingsmomenten (onderwijs en opvang) houden ons scherp en zorgen voor een doorgaande lijn in handelen.

Een verrijkend lesprogramma

Leerlingen die meer uitgedaagd kunnen worden qua lesstof en meer verrijking wensen, krijgen naast het reguliere lesprogramma de mogelijkheid om deel te nemen aan lessen programmeren. Deze lessen worden in een kleinere groep buiten de reguliere groep gegeven.


realisatie
web2work