MENUZOEKEN
IKC Trianova

De IKC Raad

Evenals alle andere scholen in Nederland heeft Kindcentrum Trianova een Medezeggenschapsraad (MR). Dit is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Onderwijs. De MR bestaat uit zowel ouders als leerkrachten van de school. De MR kan invloed uitoefenen op de gang van zaken binnen de school, door mee te denken over beleid en beheer. Onderwerpen in dit kader zijn bijvoorbeeld: de indeling van de groepen, de besteding van gelden, arbeidsomstandigheden en personele ontwikkelingen. De MR wordt geïnformeerd over voorgenomen besluiten van de directie en kan hierover adviseren en eventueel instemming geven. Daarnaast kan de MR zelf relevante onderwerpen aan de orde stellen, die voor de school en de kinderen van belang zijn. Kortom: de leden van de MR hebben de gelegenheid mee te denken en hun mening te geven over wat er op school gebeurt. 

Huidige Medezeggenschapsraad
De MR van Kindcentrum Trianova bestaat uit 6 leden. In de MR zitten 3 personeelsleden (de personeelsgeleding) en 3 ouders (de oudergeleding). Personeelsleden en ouders worden gekozen door de groep die zij vertegenwoordigen. Ieder MR-lid heeft zitting voor een periode van twee jaar en kan zich na afloop van een zittingsperiode herkiesbaar stellen.


De samenstelling van de deelraad van Kindcentrum Trianova is als volgt: 

 Oudergeleding: 
 Marijke Paassen
 Sureya Topbas
 Sharon Verbeek
Personeelsgeleding:
 Janneke Kramer 
 Mieke van Hillenburg
 Selma ter Haar

contact-adres: mr.trianova@proloog.nl

Wat wordt er van een MR-lid verwacht? 

De leerkrachten die zitting hebben in de MR zijn door hun werk al deskundig op het gebied van onderwijs. Voor de ouders in de MR is het niet noodzakelijk dat zij inhoudelijk deskundig zijn. Een eerste vereiste is betrokkenheid bij en interesse in de school. Verder wordt van de MR-leden gevraagd vergaderstukken te bestuderen, zo nu en dan zelf iets uit te werken en mee te denken over nieuwe ontwikkelingen. De vergaderingen van de MR vinden acht maal per jaar 's avonds plaats. Wanneer er in de MR vacatures ontstaan, zal de MR ouders of leerkrachten schriftelijk oproepen om zich kandidaat te stellen voor de verkiezingen. Deze verkiezingen vinden altijd in het najaar plaats.
realisatie
web2work